Υποδομή διαχείρισης δικτυακών λογαριασμών
Ενεργοποίηση λογαριασμού

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Υπηρεσία URegister

1.Η Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Λογαριασμού - URegister παρέχεται από το Ίδρυμα με αποδέκτες τους καθηγητές, το προσωπικό και εν γένει τα άτομα που προβλέπεται να εισαχθούν στον κατάλογο του Ιδρύματος. Αντικείμενο και σκοπός της υπηρεσίας είναι η ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού για τους ανωτέρω χρήστες, με σκοπό τη δημιουργία - ολοκλήρωση του συνολικού καταλόγου χρηστών του Ιδρύματος και τη δημιουργία διαπιστευτηρίων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε υπηρεσίες διιδρυματικού χαρακτήρα που παρέχονται μέσω της Ομοσπονδίας ΕΔΕΤ - Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI).

2.Η συμμετοχή κάθε χρήστη και η ενεργοποίηση ηλεκτρονικού λογαριασμού από μέρους του συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. Ως συμμετέχων στην Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Λογαριασμού - URegister νοείται κάθε καθηγητής, μέλος του προσωπικού ή άτομο που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Ίδρυμα και προβλέπεται η ένταξή του στο συνολικό κατάλογο χρηστών του Ιδρύματος.

4. Κάθε συμμετέχων στην Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Λογαριασμού - URegister αποδέχεται ρητά ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ορθά, αληθή και σε ισχύ και ότι κάθε δήλωσή του στο πληροφοριακό σύστημα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν.1599/1986, όπως ισχύει.

5. Τα ιδρυματικά διαπιστευτήρια που δηλώνει ο χρήστης με τη χρήση της υπηρεσίας (όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν επιτρέπεται η κοινοποίησή τους σε τρίτους.

6. Με τη συμμετοχή του στην υπηρεσία και την αποδοχή των συγκεκριμένων όρων, ο χρήστης υπηρεσίας δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς το σκοπό της ένταξής του στον κατάλογο του Ιδρύματος. Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται και γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία τους για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας, για την επικοινωνία μαζί του και για την ενημέρωσή του για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλει ο χρήστης με τη ρητή συγκατάθεσή του κατά την ενεργοποίηση του ατομικού του λογαριασμού στην Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Λογαριασμού - URegister, υπόκειται στους όρους του παρόντος και κυρίως στους κανόνες του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα των διατάξεων του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει. Ο χρήστης αποδέχεται επίσης ρητά ότι τα δεδομένα αυτά δύναται να κοινοποιηθούν, στο πλαίσιο των ως άνω, στις διιδρυματικού χαρακτήρα υπηρεσίες που θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει - πιστοποιηθεί.

Το Ίδρυμα τηρεί το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλει ο συμμετέχων στην υπηρεσία και τα επεξεργάζεται χωρίς όμως να τα διαβιβάζει σε τρίτους με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο παρόν και τις διιδρυματικές υπηρεσίες που ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή των στοιχείων του με σκοπό την πιστοποίησή του.

Το Ίδρυμα λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί. Επιπλέον το Ίδρυμα έχει γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το νόμο, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων που υποβάλλει κάθε κατηγορία χρήστη της υπηρεσίας με τη συγκατάθεσή του.

Σε καμία περίπτωση το Ίδρυμα δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογο ή/και υπεύθυνο για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου που διακινείται μέσω της υπηρεσίας καθώς και για κάθε σχετική ζημία. Επίσης, το Ίδρυμα δεν εγγυάται, ούτε φέρει καμία ευθύνη, για την ακρίβεια δεδομένων και περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας.

Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να πληροφορείται ή να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα. Αν ο χρήστης της υπηρεσίας επιθυμεί πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, τη χρήση τους ή αν επιθυμεί να διορθωθούν/επικαιροποιηθούν, μπορεί να απευθυνθεί στους διαχειριστές του καταλόγου του Ιδρύματος.

7. Το Ίδρυμα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτύχει μέγιστη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν παρέχει εγγυήσεις διαθεσιμότητας ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπόλογο ή/και υπεύθυνο για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που οφείλονται σε απώλεια της υπηρεσίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

8. Απαγορεύεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Λογαριασμού - URegister για τη διακίνηση δεδομένων που εμπεριέχουν ή συνεπάγονται:

  • ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  • παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή / και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή / και καλύπτει την Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Λογαριασμού- URegister.
  • παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών / μελών αλλά και κάθε ατόμου.

9. Σε κάθε περίπτωση το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ενημερώνοντας με σχετική ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα τους εγγεγραμμένους χρήστες/συμμετέχοντες στην υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης της υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματη και ρητή αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους νέους όρους ο εκάστοτε χρήσης/συμμετέχων μπορεί να αιτηθεί με γραπτό αίτημα στους διαχειριστές του καταλόγου του Ιδρύματος, την απενεργοποίηση του λογαριασμού του.

10. Οι παρόντες όροι συμμετοχής αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την Υπηρεσία Ενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Ιδρυματικού Λογαριασμού - URegister. Οι ως άνω όροι συμμετοχής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.